Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej mezi minulým, kterým je Innocent Store, s.r.o., tak sídlom Watsonova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 45 905 606, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného soudu Košice I., Oddiel: Sro Vložka č. 26553/V. (dále jen "zbytečný") a kupujícím, jehož předmětem je koupa a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu nevyužívajícímu.

Kontaktní údaje nepoužívajúceho: 

Innocent Store, s.r.o., so sídlom Watsonova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 45 905 606, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného soudu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 26553/V., DIČ: 2023132419, IČ DPH: SK2023132419

Provozovatel: Innocent Store, s.r.o., Južná trieda 66 , 040 01 Košice, telefon: +420 277 278 667, e-mail: ahoj@innocentstore.cz  

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č .: 055/6220 781 fax č .: 055/6224 547 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

1.1.

Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platných v den uzavřené smlouvy kupní zmluvy sú neoddeliteľnou součástí kúpnej zmluvy. V prípade, že by museli obdržet a uzavřít písemnou smlouvu o koupi smlouvy, v níž jsou dohodnuty podmínky odchylne od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené před těmito obchodními a reklamačnými podmínkami. Takto dohodnuté podmienky musia byť v rozpore s jinými právními úpravami (zkrácení lehoty na vrátenie zboží, záručnej doby a pod.)

1.2.

Doplnkovou smlouvou se na účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumná smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je poskytována služba, která má k dispozici nákupnou zmluvou, pokud je zboží dodáno nebo služba poskytována, aniž by bylo možné nebo treťou osobou na základě jejich dohody.

1.3.

Zobrazená cena koupě zboží za další internetovou stránku elektronického obchodu, kterou provozujeme, zejména za daň z přidané hodnoty ve výši stanovenou platným právním předpisem Slovenskej republiky a nezahrnutou cenou za dopravu zboží alebo jinými volitelnými službami. Všechny akcie platia do vypredania zásob, pokud při konkrétním zboží nejsou uvedené jinak.

1.4.

Především si můžete právo upravit cenu zboží uvedenou na běžné internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozujeme prodávající. Změna ceny zboží sa nevztahuje na koupi zmluvy uzavretej před zmenou ceny, bez ohledu na to, že ještě stále k dodaniu zboží.

1.5.

V prípade, že neprevažujú nedodržení svých povinností uvedených v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačních podmínkách, mohou si kupující uplatnit své právo vzhľadom na predávajúcou prostredníctvom obmedzeného súdu.

 

 1. Spôsob uzavvárania kúpnej zmluvy

2.1.

Návrh na uzavřené kupnej zmluve zasíláme kupující předávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetovou stránku vyčerpávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupnej zmluvy, predmetom jehož je odplatný převod vlastnického práva k zboží označeného kupujícím za koupnu cenu a za podmínky, uvedené v této objednávce ( dále len „objednávka“).

2.2.

Potom po odeslaní objednávky obdržíte kupující na svoji e-mailovou adresu automaticky vykonávané oznámení o přijetí objednávek do elektronického systému prehrávania (dále jen „potvrzení doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujícího môžete byť v prípade potřeby zasílání všech dalších informací ohledně jeho objednávek.

2.3.

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že předávajúcou bola doručená objednávka, ale není akceptovaný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4.

Predtím následne zašle na e-mailovou adresu kupujícího informace o tom, zda byla objednávka kupujúceho akceptována (dále jen „akceptácia objednávek“). Akceptácia objednávek obsahuje informace o názve a specifikaci zboží, jejichž prodej je předmětem kupnej zmluvy, dále údaje o ceně zboží a/alebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodávce lehkého zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodaný a údaje o případné cene, podmínkách, způsobe a termíne prepravy zboží do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodní meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku a pod.), případně i jiné nutné údaje.

2.5.

Kúpna smlouva je uzavřená doručením přijetí objednávek v elektronické alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6.

Především jasným, jednoznačným, zrozumitelným a nezameniteľným způsobem uchovávání před odesláním objednávek kupujícího o predzmluvných informacích, Príspevky reklamních, platebních, obchodních, přepravných a jiných podmínek tak, že:

 1. a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služeb v rozsahu primerů použitelného prostředku komunikace a zboží nebo služby, které jsou na příslušnou katalogovou stránku elektronického obchodu vyloučeného,
 2. b) o obchodním jménu a sídle překonávajícím způsobem na příslušnou podstránku elektronického obchodu předchozieho av čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevyráběného,
 3. c) o telefonnom čísle Překračování a dalších údajů, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s předchozím, zejména adresou jeho elektronickej pošty a číslem faxu, pokud mají svoji podporu na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevyužívající av čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevyrábějícího,
 4. d) o adrese spálením, na které může kupující uplatnit reklamáciu zboží alebo služby, musí reklamovať alebo iný podnet poskytovať v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevyráběného,
 5. e) o celkové ceně zboží nebo službách včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo o přijetí na povahu zboží nebo o službách, které nemohou získat primer předem, což způsob, jakým způsobem je uznáván, jakož i o nákladech na dopravu, dodanie, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze předem stanovit o skutečnosti, že kupující bude muset uhradit svou splatnost na příslušnou katalogovou stránku elektronického obchodu nedostatečného,
 6. f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lehote, do kterých se svým předcházejícím zaväzováním dodá zboží nebo poskytnou službu, o informování o postupu uplatňování a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujícího poskytování v rámci příslušných článků týchto obchodních a reklamačných podmínek, které jsou umístěny na príslušnej podstránke elektronického obchodu nepoužívajúceho,
 7. g) o informácii o právě kupujícím odstoupit od koupi zmluvy, o podmínkách, lehote a postupe při uplatňování práva na odstúpenie od zmluvy platí v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěné na příslušné podstránke elektronického obchodu nevyrábějícího,
 8. h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy platí v čl. 10 av týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevyužívajúceho; Minimálne zároveň poskytovatel přímo formulářů na odstoupení od koupi zmluvy v Prílohe týchto obchodných a reklamačných podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu nevyužívajícího
 9. i) o informovanosti, že pokud kupující odstraní od koupi zmluvy, bude znášat náklady spojené s vrátením zboží předávajúcemu podle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku alebo zmluvy uzavřené mimo provozních prostorách, které podléhají změně a doplňování některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a pokud odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie zboží, což znamená, že na jeho povahu není možné vrátit cez poštu reagovat v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěné na příslušné podstránke elektronického obchodu nevyrábějícího,
 10. j) o povinnostech kupujícího uhradit přednostní cenu za skutečně vyrobené plnenie podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, jako kupující odstoupení od smlouvy o službách po tom, co udělil predávajúcemu výslovný súhlas podle § 4 ods. 6 Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku platí v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěné na příslušné podstránke elektronického obchodu nevyrábějícího,
 11. k) o okolnostech, za jejichž kupujícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy platí v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmínek, ktoré sú umístěné na příslušných podpůrných elektronických obchodech nevyužívajících,
 12. l) o poučení o odpovědnosti za predchádzajúcim za zboží nebo služby podle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka podléhá v čl. 8 týchto obchodných a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevyrábějícího,
 13. m) o existenci a podrobnostech záruky poskytovanej výrobcom alebo predčasným podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, pokud jde o produkty nebo přinášející poskytování, jako také informace o existenci a podmínkách pomoci a služeb poskytovaných kupujícími po prodeji zboží nebo poskytování služeb, pokud se taková pomoc poskytuje na příslušnú katalogovú stránku elektronického obchodu snižujícího a čl. 9 týchto obchodných a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podpůrné elektronickém obchodu nevyužívajícím,
 14. n) o existencii bežných kódexových způsobů chování, které sa starají o zpomalení, ao způsobe, jakým způsobem se mohou kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znením, které souvisejí s příslušnou katalogovou stránkou elektronického obchodu elektronickým,
 15. o) o délce trvání zmluvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud ide o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo ak ide o smlouvu, jejíž jejíž automatická predlžuje její platnost, také o informacích o podmínkách vypovedania smlouvy, která je na příslušnou katalogovou stránku elektronického obchodu, které již mají tyto a obchodní a reklamační podmínky, které jsou umístěny na příslušné podstránke elektronického obchodu nevyužívajícímu,
 16. p) o minimální délce trvání závazků kupujících vyplývajúcich z koupání smlouvy, ak z koupní smlouvy vyplývá z důvodu kupujícího, aby závazky, které jsou na příslušnou katalogovou stránku elektronického obchodu, kde dochází k obchodování s těmito obchodními a reklamačními podmínkami, které jsou umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu snižujícího,
 17. q) o povinnostech kupujícího se musí předdavok nebo o jiné finanční finanční zábezpeku na žádost o schválení předchozího podmínky, které se na jeho poskytovatele platí, pokud z kupní smlouvy vyplývá z důvodu kupujícího může závazek platit na příslušnú katalogovú stránku elektronického obchodu elektronického obchodu tyto av obchodních a reklamačných podmínkách, které jsou umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu nepoužitého,
 18. r) o funkčnosti vrátane použitelných technických ochranných opatření na zabezpečení elektronického obsahu, pokud je to vhodné kvůli příslušným katalogovým stránkám elektronického obchodu, které podléhají těmto obchodním a reklamačním podmínkám, které jsou umístěny na příslušné podpůrné elektronickém obchodu předchozím,
 19. s) o kompatibilním elektronickém obsahu s hardvérom a softwarem, o kterém platí, že je to rozumné, protože o tom ví, co je vhodné pro příslušnou katalogovou stránku elektronického obchodu, které již v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce, elektronického obchodu nepotřebnému,
 20. t) o možnosti a podmínky řešení sporu mimosúdnou cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se blíží uzavření tohoto systému, které spadají do příslušné katalogové stránky elektronického obchodu staršího v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušnou podstránku elektronického obchodu rychlejšího,
 21. u) o úkonech potřebných na uzavření kupní smlouvy tak, že tyto nezbytné úkony popsané v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránke elektronického obchodu uplynulého,
 22. v) o tom, že koupna smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejcu a je kupujícou dostupnou po tom, jako si kupující písemně vyžádá získat na příslušnou katalogovou stránku elektronického obchodu prodaného av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránke elektronického obchodu nevyužívajícímu,
 23. w) o tom, že jazykom je poskytován na uzavření smlouvy, je slovenský jazyk podporován na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu, kterého se dopouštějí tyto obchodní a reklamační podmínky , které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu neprítomného.

2.7.

Pokud náklady na nesplnění informační povinnosti o úhradu dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladech na vrátenie zboží podle bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmínek, kupující není nutné tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 

 1. Práva a povinnosti nepotrebujúceho

3.1.

Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základě objednávek potvrdené přijmout kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lehote a zabaliť ho nebo vybavit na prepravu způsobem potrebným na jeho uchování a ochranu,
 2. b) zajistit, aby dodaný zboží vyhovovalo platným právním předpisům SR,
 3. c) bezodkladně po uzavretí kupnej zmluvy, predovšetkým však spolu s dodáním zboží, které kupujícímu potvrzení o uzavření kupní zmluvy na trvanlivom nosiči, například prostřednictvím e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulárov na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. d) předat kupujícímu spolu s tovarom v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné na převzatie a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy SR (návody v slovenskom jazyku, záruční list, dodací seznam, daňový doklad).

3.2.

Především má právo na řádné a včasné placení kupní ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3.

Pokud z důvodu vypredania zásob nebo nedostupnosti zboží, které není překročeno, může dojít ke koupi zboží kupujícího v lehote dohodnutou v kupní zmluve nebo určenou těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou cenu koupě, je nezbytně nutné zakázat kupovánícemu náhradní plnění nebo možnosti pro kupujícího odstoupit od kupnej zmluvy ( stornovať objednávku). Odstranit od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již zaplatí cenu za koupi nebo její část, vrátí již vrácenou koupenou cenou nebo jej časť v lehote 14 dní ode dne doručení e-mailu o odstoupení od koupi zmluvy resp. stornovania objednávek kupujícemu na něm určený účet, pokud sa smluvní strany nedohodnú jinak. V případě, že kupující v základní lhůtě nepřidá náhradní náhrady, které budou nabízeny, ale nebudou se kupovat ani smlouvy o koupi smlouvy, je třeba prodávat oprávněný odstoupení od koupě zmluvy v prípade, pokud kupující již uhradil cenu za koupi nebo její část, rezervační je nutné vrátit již zakoupenou cenu nebo její část. v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kupnej zmluvy kupujúcemu.

 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.

Kupující se musí seznámit s týmem, jehož součástí je povinná cena.

4.2.

Kupující je povinný:

 1. a) předchozí objednaný a dodaný tovar,
 2. b) vopred predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c) potvrdit v dodacom liste převzít zboží svým podpisem alebo podpisem ním poverenej osoby.

4.3.

Kupující má právo na dodávání zboží v podpoře, kvalite, termíne a místě dohodnutom smluvnými stranami.

 

 1. Dodacie a platobné podmienky

5.1.

Obvyklá dostupnost tovaru s termínem jeho expedice je uvedená při každém zboží na internetové stránce elektronického obchodu.

5.2.

Pokud se musí prodávat a kupovat v koupi zmluve nedohodli jinak, platí, že se musí dodávat do kupní smlouvy bez ohledu na to, aby do 30 dnů odo dne uzavřely kupnú zmluvu. Pokud nepotřebujete splniť svoje záväzky dodať vec v lehote podle prvej vety, kupující ho vyzve, aby dodal vec v něm poskytnutej dodatočnej primeranej lehkej lehote. Pokud v tejto dodatočnej zásade nedodá věc ani kupující, kupující je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3.

Předtím je oprávnený vyzvať kupujúceho na převzaté zboží a také před uplynutím lehoty na dodání zboží dohodnutej v nákupní zmluve.

5.4.

Farebné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálnym barevným kontrastem, protože jejich bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé i na kvalitě zobrazovacieho monitoru, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.  

5.5.

Kupující je povinen prevziať zboží v místě, které je starší nebo jeho zástupce, pověřené doručování zboží a kupujícím dohodnuté v nákupní zmluve alebo inom spôsobe v čase pred doručovaním tovaru (dále jen „Místo“). Kupující je povinen prevziať zboží v časovém rozsahu, které je starší nebo jeho zástupce, pověřené doručování zboží a kupující dohodnuté v kupní zmluvě alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (dále jen „Časový rozsah“).

5.6.

V případě, že prodávající přepravní zboží kupujícemu na Místo v Časovém rozsahu, kupující je povinen prevziať zboží osobně nebo bezpečné, aby zboží převzalo osobu, kterou splnomocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsalo protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Tretia osoba splnomocnená na převzetí zboží je povinná predložiť predávajúcemu kopíriu akceptovať objednávky. Tovar se považuje za dodaný a převzatý okamihom doručenia zboží kupujícemu. Doručením zboží kupujícímu se rozumě dodávají zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo treťou osobou splnomocnenou kupujícím a podepsaným protokolem o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo treťou osobou splnomocnenou kupujícím.

5.7.

Pokud bude nutné dodávat zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Mieste av Časovom rozsahu nebo v případě, pokud kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po márnom prodloužení Časového rozsahu, vzniká předávajícím nárokem na uplatnění náhrady za vzniknutou škodu ve výši skutečné náklady na pokus o neúspešné doručení zboží na Miesto.

5.8.

Kupující je oprávněn dodržovat zásielku, tedy zboží jako aj jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce dříveajúceho. V případě zjištění existence existencí zboží a/alebo v případě, že zásilka není úplná (nižší počet kusů zboží, resp. Chybí objednaný tovar) je zástupcem, který umožňuje veškeré povolení zboží umožňující kupovatcímu vyhotovení záznamu o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrzuje zástupce získávání. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného, ​​aby následně mohly kupující odmítnout předchozí dodaný zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmínek uplatnit reklamáciu vád zboží u dospělého alebo určenej osoby. V případě, že kupující odmítne prevziať dodaný tovar s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží předávajícou znáša nedosahuje.

5.9.

Kupující je oprávněný v případě nedodání zboží, které musí v lehote uvedeném v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od koupi zmluvy a prekonať je nutné vrátit kupujícímu již zaplacenú část kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným převodem na bankový účet kupujícího určen kupujícím.

 

 1. Kúpna cena

6.1.

Kúpna cena za tovar dohodnutá v nákupní zmluve mezi minulým a kupujícím je uvedená v přijímání objednávek (dále jen "koupna cena"). Ak je koupna cena uvedena v potvrzení doručenia objednávek vyšší jako cena za identický zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v čase odeslání objednávek, kupujících, vyčerpávajících doručování kupujícíchcou elektronickou správou s informací o nabídce nové nákupnej ceny v jiné výšce, která se může stát za návrh minulého na uzavřené nová kúpnej zmluvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzaveniu kúpnej zmluvy.

6.2.

Kupující si musí předem koupit cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební karta při osobním převzetí zboží, dobierkou v místě dodania zboží, bezhotovostním převodem na účet prodávajícím, uvedeným v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce, kde v minulosti došlo k převzetí zboží, platební kartou na platební portáli alebo bezhotovostní přes PayPal.

6.3.

V prípade, že kupující zaplatí predávajúcímu nákupu ceny bezhotovostným převodem, za den platby sa považuje za den, kdy byla celá koupna cena připísaná na účet minulému.

6.4.

Kupující si musí předem koupit cenu za dohodnutý tovar v lehote podle kupnej zmluvy, avšak nie pri prevzatí tovaru.

6.5.

V případě, že kupující nezaplatí, než bude platit celé kupní cena, kterou bude doručovat zboží na místo a smluvní strany se nedohodli na zaplacení kupní ceny za zboží v splátkách, čímž je zaručený odoprieť dodanie tovaru kupujúcehocemu.

6.6.

Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží, které nejsou součástí v ceně koupě a předcházející tyto služby, které nejsou povinně kupoványcemu poskytnuty.

 

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.

Předchozí zboží na dohodnutém místě sledovat vlastní právo k zboží na kupujúceho. Kupující, který nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebiteľa ao změně zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nadobúda vlastní právo k zboží až úplným platením celé nákupné ceny za tovar.   

7.2.

Nebezpečenstvo škody na tovare společně na kupujícím v čase, když kupující nebo tretia osoba splnomocnená kupujícím předchozí zboží od předchozího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručování zboží, nebo když tak neurobí včas, tak v čase, když prodlužuje povolení kupovatcemu nakladat s tovarom a kupujícím zboží neprevezme.

 

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.

Ak ide o vadu zboží, kterou možná odstraníme, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Předtím je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2.

Kupující může místo toho odstraňovat vady požadovat omezené zboží, nebo pokud se vada týká pouze soupravy zboží, které jsou součástí dodávky, pokud tým předávajícím nevznikají nepřiměřené náklady na cenu zboží nebo závažnosť vady.

8.3.

Predevším môže vždy namiesto odstránenia vady vyměnit vadný zboží za bezvadný, pokud to kupujícemu nespôsobí závažné potíže.

8.4.

Pokud ide o zboží vadu, kterou nelze stáhnout a která bráni tomu, aby se zboží mohlo řádně běžně jako vec bez vady, má kupující právo na podstatné zboží nebo má právo od koupnej zmluvy odstúpiť. Rovným právem přisluchují kupujícímu, pokud ide o to, zda je možné odstranit, ale přesto nelze kupovat pro opětovné výskyt se vady po oprave nebo pro větší počet vád zboží řádně pravidelné.

8.5.

Pokud ide o jiné neodstránitelné vady, má kupující právo na základní slevy z cen zboží.

8.6.

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, které mu stanovují z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. Až 8.3. Týchto obchodných a reklamačných podmienok) a práva, které mu poskytujú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. Až 8.5. Týchto obchodních a reklamačných podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušnou podstránku elektronického obchodu rychlejšího a kupujícího mal možnost si přečíst v čase před odesláním objednávek.

8.7.

Především platí za zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamovat uplatnění u uplynulého alebo u určených osob. Informácie o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáručný servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo s jejich poskytnutím zaručeným kupováním na žádost telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8.

Na vybavovanie reklamácií sa musí vzťahovať platný reklamačný poriadok predčasného, ​​teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmínek. Kupující bol řádně informovaný s reklamním řádem a informovaný o podmínkách a způsobu reklamace zboží, vrátane údajov o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, ao vykonávání záručných oprávnění v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebiteľa ao změně zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o kněžích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v čase před uzavřením kupnej zmluvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušnou podstránku elektronického obchodu rychlejšího a kupujícího mal možnost si v čase před odesláním objednávek koupit jejich.

8.9.

Reklamační řád se omezuje na zboží zakoupené kupujícím od předchozího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu nevyužívajícího.

8.10.

Kupující má právo uplatnit si během záručnej doby u staršího ručení za vady zboží zakoupeného u minulého, za které odpovídá produkci, dodavateli alebo obmedzujúci. 

8.11.


Pokud zboží vady vyžaduje, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně nevyřízeného v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovatelného předběžného a doručí predávajúcím projevem vůle kupujúceho uplatnění si své právo podle bodů 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamácie“) napr. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamácie, který je umístěn na příslušnou podstránku elektronického obchodu nevystačiaceho. Predbežným odporúčaním tovaru pri jeho zasílání na reklamaci pojistiť. Zásielky na dobierku neprevažuje nepreberá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivo uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvedeme, které ze svých práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka Minim. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osob oprávněnou výrobním zbožím, na ktoré je záručný nárok (dále jen „stanovená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste nebo ho kupujícemu zašle na jeho žádost stornující.

8.12.

Reklamace, která se doručuje zboží, které se doručuje, aby se začátkem dne, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky: a) doručování Oznámení o uplatnění reklamace predávajúcemu, b) doručování reklamovaného zboží od kupujícího predávajícím alebo určenej osobe, c) doručování přístupových kódů, hesiel lusk. k reklamovanému zboží predávajúcemu, pokud jsou tyto údaje nutné na řádné vybavení reklamácie;

8.13.

Pokud je předmětem reklamácie tovar, který se nedá objektivně doručit, předávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupující je kromě splenia podmínek podle bodů 8.12 písm. a) ac) týchto reklamačních a obchodních podmínek vyžaduje veškeré nezbytnou nutnou součinnosť na vykonávání obhliadky reklamovaného zboží, které musí být považováno za neplatné. Reklamační konání, které se týká zboží, které se nedá objektivně doručit, ale stále je zabudnuté, počínaje dnem, kdy byla vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Pokud však v zásade nelze uplatnit třetí osobu, která poskytovala další potřebné služby, strany ze strany kupujícího nezabezpečují vykonávání obhliadky v základní lhůtě, pokud však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začíná dnem doručenia Oznámenia o uplatňování reklamácie predávajúcemu.

8.14.

Predávajúci alebo len osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené předchozím, napr. ve formě e -mailu alebo v písemné podobě, v níž je přesně označeno reklamované zboží a ještě jednou poučí spotřebiteľa o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu poskytujú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikace, vyžaduje si potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícemu ihned; pokud není možné potvrzení doručit okamžitě, musí se doručit bez zbytečného odkladu, ale predsa spolu s dokladem o vybavení reklamácie; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamácie iným spôsobom.

8.15.

Kupující je oprávnený výhradne sa, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka Potrebujete a zároveň je nutné bezodkladné oznámení o svém rozhodnutí doručit predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka Pokiaľ je to nevyhnutné, alebo musí osoba povinně zjistit způsob vybavení reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona okamžitě, v komplikovanějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního konania, v odôvodnených prípadoch, najmä pokud se jedná o složité technické zhodnocení stavu zboží, které do 30 dní odo dne začátku reklamačního konania. Po určení způsobu vybavenia reklamácie nedosahuje alebo umožňuje osoba reklamáciu vybavit okamžitě, v rozumných prípadoch je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dne uplatnění reklamácie. Po márně přetrvávají lehoty na vybavení reklamace má spotřebitelské právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na ostatní zboží za nový tovar.

8.16.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může dojít k vyřízení reklamace zamietnutia len na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, oznámenou nebo akreditovanou osobou nebo stanovením určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bezprostředně na výsledek odborného posúdenia není možné od kupujícího uhradit náklady na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posúdením zboží.

8.17.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a vypršel ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uvedena, komu může kupující zaslať zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určenou osobou uvedenou v dokladu o vybavení reklamace, náklady odborného posúdenia tovaru, ako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady znáša vyčerpávající bez důvodu na výsledek odborného posúdenia. Pokud kupující odborným posúdením preukáže odpovědnost za starší reklamovanou vadu zboží, může reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Především je nutné kupovatcemu uhradit do 14 dnů ode dne dne opětovně uplatnitelné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, ako také všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znova uplatnenou reklamáciu nelze odmietnuť.

8.18.

Záruka sa nevztahuje na vady, naktoré bol kupující v době uzavváranie smlouvy s omezeným upozorněním, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostiam, za jejichž byla koupna smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19.

Především si platí právo nahradit vadný zboží za jiný bezvadný zboží s stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud jde o kupujícemu nespôsobí závažné potíže.

8.20.

Predávajúci nezodpovedá za vady zboží:

a.

 1. b) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží, které musí být kupováno,
 2. c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které nezodpovídají svou intenzitou, silou, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
 3. d) pokud vada zboží vznikla neodborným ošetraním, obsluhou, nebo zanedbáním péče o tovar,
 4. e) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatížením, nebo používáním v rozporech s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 5. f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými událostmi,
 6. g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 7. h) ak vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektřinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 8. i) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou. 

  Ak zásielka nie je kompletní, resp. pokud ide o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolu zásilky při dodání zboží a kterou neoznámil zástupcům předávajícím v souladu s bodem 5.9 těchto obchodních podmínek, pozdější reklamace tohto druhu bude možné uznat jen jako kupující preukáže, že reklamované vady mal zboží již v čase jeho převzato kupujícím. 

8.21.

Především je nutné vybavit reklamáciu a ukončit reklamační konanie jedním z následujících způsobů:

 1. a) předáním opraveného zboží,
 2. b) výmenou zboží,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej slevy z ceny zboží,
 5. e) písomnou známou na převzatie nadměrného určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22.

Předmětem je povinnost o způsobu určování vybavení reklamací a vybavení reklamací kupujících se vydává písemný doklad, který trvá do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamace bude překonaný další kupujícímu po ukončení reklamačního konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácií.

8.23.

Záruční doba je 24 měsíců odo dne doručenia zboží, pokiaľ nie je pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Zásadní produkty sportovní výživy, potraviny v darčekových košoch a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více ako 2 měsíce před dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predčasný kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odeslaná iba so souhlasom kupujúceho.

8.24.

Záruční doba sa predlžuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záručnej opravy zboží.

8.25.

V případě výměny zboží za nový dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případná další reklamace sa uplatní na základě koupnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výměny zboží za nový začne plynout záručnou dobou znovu od převzetí nového zboží, ale iba na nový tovar.

8.26.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. Tieto reklamačné a obchodné podmienky nasledujúcim spôsobom:

 1. a) nepotrebujú zabezpečiť odstránenie vady, alebo
 2. b) nepotrebujúci vadný tovar vymení.

8.27.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupující neurčí bezodklad podle bodu 8.15. týchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamácia vybavená, vyprší reklamaci vybavením odstraněním vady.

8.28.

Aby se jednalo o vadu, kterou nelze odebrat, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vád, které brána tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, vyčerpávající vybavení v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodních podmínek reklamáciou nasledujúcim spôsobom:

 1. a) výmenou zboží za jiný funkční tovar stejných nebo lepších technických parametrů, alebo
 2. b) v prípade, že nelze zaručiť hlavne za zboží za jiný, vybavení reklamace vrátením kupnej ceny za tovar.

 

8.29.

Vybavení reklamace sa musí dodržovat pouze vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace av potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodních podmínek.

8.30.

Za účelem reklamace sa za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více ako dva krát.

8.31.

Za účelem reklamace sa za větší počet různých odstranitelných vád považuje výskyt více jako trochu různých odstraniteľných vád jednou.

8,32.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnění reklamace vady zboží je po tom, jako využít své právo a požádat o stažení vady zboží podle bodu 8.1. Tieto reklamačné a obchodní podmínky skonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace budou případným opětovným uplatněním reklamácie tej istej jedinečnej vady (ne vady stejného druhu) zamietnuté. 

8,33.

Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nespĺňajúce definiciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8,34.

Čo spotrebiteľ nie je spokojný tak, s kým nedosahuje vybavil jeho reklamáciu alebo pokud se domnívá, že překonává porušil jeho práva, má možnost obrátit se na předchozím so žádostí o nápravu. Pokud platí požadavek na nápravu, odpoví odmítnuto nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo zaručit alternativní řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativních řešeních spotřebních sporů o změně a doplňování některých zákonů. Příslušný subjekt na alternativní řešení spotřebitelských sporů s předchozím Innocent Store, sro je Slovenská obchodní inspekce Bajkalská 21/A, POBox č.29, 827 99 Bratislava nebo jiná příslušná oprávnená právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (seznam) je dostupná na stránce http://www.mhsr.sk); Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebských sporů sa obrátil. Spotřebiteľ môže na alternativním řešení svého sporu používat platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na elektronické stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

 1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.

Zmluvné strany se dohodly, že kupující je na účely řízeného vybavení a doručení objednávek v prípade, pokud je fyzickou osobou, musí oznámit předáním v objednávce své meno a priezvisko, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo domova a e-mailovú adresu.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupující je na účely řízeného vybavení a doručení objednávek v prípade, pokud je právnickou osobou, musí oznámit předložení v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, IČ DPH (pokud mu bylo pridelené), číslo domu e-mailová adresa.

9.3.

Kupující, který se v rámci internetového obchodu oprávněně, si může ponechat a změnit své osobní údaje, jako také zrušil svou registraci, po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj účet".

9.4.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že ve smyslu čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterými se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nariadenie“), překračující ako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupnej zmluvy spracovávať osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotknutej osoby, vzhledem k tomu, zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané v rámci predzmluvných vztahů s kupujícím a zpracováváním osobních údajů kupujícího je potřeba na plnenie z kúpnej zmluvy, v níž vystupuje kupující ako jedna ze smluvních stran.

9.5.

V smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia mohou predávať po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícemu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i na účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevy a akce na nabízených tovaroch, resp. služeb.

9.6.

Předtím sa zaväzuje, že bude s osobními údaji kupujícího zaobcházet a nakladat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobní údaje kupujícího získávání primárně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8.

Předtím vyhlasuje, že na jiné účely jako je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávání osobních údajů kupujících vždy zvlášť na základě zvláštního právního základu a zároveň zajištění, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a mohou běžně používat, což odpovídá účelu, které byly shromážděny a nebude ich združovať s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9.

Kupující bude před odeslaním objednávek vyzvaný, aby chránil políčka před odeslaným objednávkami potvrdil, že překonal mu dostatečnou, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil: 
a) své identifikačné údaje, které jsou uvedené v čl. 1. tieto obchodné a reklamačné podmienky preukazovania totožnosti nepotrebujúceho, 
b) kontaktní údaje minulého, resp. odpovědné osoby, které potřebují, 
c) účel zpracování osobních údajů, které jsou uzavřeny kupnou zmluvou mezi staršími a kupujícími a právním základem zpracování osobních údajů, 
d) které osobní údaje na účely uzavřené kupnej zmluvy a riadného vybavenia a doručenia objednávek jsou kupující povinné poskytovány, 
e) ak sa zpracovvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným zájmům, který stojí, sleduje přímý marketing, 
f) identifikačné údaje tretej strany, kterou je spoločnosť, ktorá doručuje kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikační údaje jiných příjemců alebo kategórie príjemcov osobných údajov, pokud existují, 
g) dobu uchovávania osobních údajů, resp. práva na jej určenie,
 

9.10.

Predávajúci vyhlasuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravmi a bude postupovať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani jinak obecně záväzným právním předpisem a ani nebude obcházet.

9.11.

Předběžné v souladu s Nariadením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovávají, další informace: 
a) totožnosť a kontaktní údaje, které zpracovávají, avšak kteří zástupci nejsou žádní, 
b) kontaktní údaje případných odpovědných osob , 
c) účely zpracování, na které jsou osobní údaje určené, ako aj právny základ zpracovánívania, 
d) ak sa zpracovvanie zakladá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávnené zájmy, které sledují nebo tretia strana, 
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobních údajů, pokud existují, 
f) v příslušné žádosti o informaci o tom, že prodávající zamýšľa prenést osobní údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizace, 
g ) dobu uchovávania osobných údajov, resp. práva na její určení, 
h) informace o existenci práva požadovat od předchozího přístupu k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo mazání nebo omezování zpracovávání alebo práva namietat proti zpracovánívaniu ako aj práva na přenosnost údajů, 
i) právo sťažovat stížnost dozorného orgánu, 
j a) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní podmínkou, nebo požadavkem, která je nezbytná na uzavřené smlouvy, či je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jako také možné následky neposkytují tieto údaje, 
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania; 
Kupující má právo získat od předchozího kopírovania osobných údajov, které zpracovává, pokud má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za další další kópie o které kupující požadují mohou předcházet účtování poplatku zodpovědného administrativního nákladu na vyhotovení kópie.

9.12.

Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně alebo elektronicky z důvodu jeho žádosti vyplývá, že vzhľadom na svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť se považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13.

Kupující má právo u nejrychlejšího namietání vůči zpracovávání jeho osobních údajů, o kterých předpokládáme, že jsou nebo budou zpracovány na účely přímého marketingu, včetně profilovania v rozsahu, v akom rozsahu s tímtoto přímým marketingem. Pokud kupující namietne takovéto zpracování, čeká na ukončení zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu dne dne doručenia jiných námietek, které předávajícím a osobním údajům dotknutého kupujúceho sa na takové účely již mohou a nemohou zpracovat.

9,14.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, mohou podepsat o tom stížnost Úřad na ochranu osobních údajů SR. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva mohou uplatnit zákonný zástupce.

9.15.

Předpokládají se vhodné opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bode 9.11 v stručné, transparentní, zrozumiteľnej a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Predbežné poskytovanie informácií elektronicky alebo v súlade s Nariadením jiných prostředků, na které sa s kupujícím dohodne.

9,16.

Informácie o opatreniach, které jsou přijatelné na základě žádostí kupujícího, které mohou přinést kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho mesiaca od doručenia žiadostí.

 

9.17.

9.17. Predávajúci oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnenia uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícímu, což znamená, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a dostupné nasledujúcim tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Slovak Parcel Service sro, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.3215/B

IN TIME sro, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4376/B


Slovenská pošta, as, so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného soudu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S 

Zásielkovňa sro, so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B 

GLS General Logistics Systems Slovakia sro, so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného soudu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S EXO TECHNOLOGIES, spol. s ro, so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36 485 161, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 120490/B GLS General Logistics Systems Hungary Kft., so sídlom 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., IČO: 13 09 111755 Eva Michaľanská, so sídlom Cottbuská 11 04011 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 35471891, číslo živn.registra: 803-11555, okresný úrad Košice      

       

  

 

 

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.

Pokud platí, že nelze splnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, z důvodu vypredania zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v nákupní zmluvě přerušení výroby nebo vykonal tak závažné změny, které znemožnili realizaci splenia povinností, které vyžadují poskytnutí pomoci z kúpnej zmluvy alebo z důvodu vyššej moci nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilia, které možná od něj spravedlivě požadují ne je třeba dodávat zboží zákazníkům, v lehote určenou těmito obchodními podmínkami nebo v cenách, která je uvedena v objednávce, rezervací, která je nezbytná o této skutečnosti, která přichází s nákupem a zároveň je povinně kupovatcemu náhradné plnenie alebo možnost pro kupujícího odstoupit od koupi zmluvy (stornovať objednávku). V případě, že kupující odstraní od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, což je zárukou vrácení peněz, které již zaplatily zálohu za zboží dohodnuté v nákupní zmluvě v lehote 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy o prevode na účet převést na účet kupujícího .

10.2.

Kupující je oprávněný odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) v lehote 14 dní od převzetí zboží, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služeb alebo zmluvách o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud brzy a včas splněny informační povinnosti podle ust. § 3 Zákon o ochraně spotřebitele při predaji na dálku.

10.3.

Kupující má právo v rámci této lehoty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet časovým způsobem ako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebného na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4.

Lehota na odstoupení od smlouvy začíná plynout v den, kdy kupující nebo ním stanovujeme třetí osobu s běžným dopravním převezmem všechny části objednaného zboží, nebo ak sa

 1. a) tovary objednané kupujícím v jedné objednávce dodávat oddelene, odo dne převzetí zboží, který bol dodaný ako poslední,
 2. b) dodává zboží pozostalý z více dielov nebo kusů, odo dne převzato posledního dielu alebo posledného kusu,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5.

Kupující může odstoupit od koupi zmluvy, jejímž předmětem je koupě zboží, a to i před začátkem plynutí lehoty na odstoupení od zmluvy.

10.6.

Odstranenie zmluvy musí kupující provést písemnou formou způsobem, který nevztahuje pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, alebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmínek. Lehota na odstúpení od smlouvy se doporučuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bolo odoslané predávajúcemu pokiaľ v poslednom dni lehoty podle ust. § 7 odst. 1 Zákon o ochraně spotřebitele při predaji na dálku.

10.7.

Odstránenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formulářích odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tieto obchodné a reklamační podmínky, zejména identifikace kupujícího, číslo a datum objednávky, presná špecifikácia tovaru, způsob, akým způsobem je možné obmedziť návratnosť platby, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8.

Pokud kupující odstraní od koupi smlouvy, zruší se od začátku i každá doplňková smlouva souvisiaca s koupí smluvou, od které kupující odstoupil. Od kupujúceho není možné požadovat žádné náklady alebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytovatele služeb a došlo k úplnému poskytnutiu služeb.

10.9.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, avšak v lehote do 14 dnů ode dne odstoupení od koupi zmluvy zaslať tovar zpět na adresu sídla provozovatele alebo jeho předání předávajúcemu alebo osobe poverenej čím dříve na převzatie zboží. To neplatí, pokud prehrávajú navrhol, že si zboží vyzdvihne osobně alebo prostredníctvom neho poverenej osoby. Lehota podle první vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmínek je považována za zachovanou, pokud je zboží odesláno na prepravu, aby v poslední den lehoty.

10.10.

Kupující je povinen doručit před odesláním zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškodený, podle možností v originálním obale a nepoužívaný.

10.11.

Doporučte zboží poistiť. Zásielky na dobierku neprevažuje nepreberá. Předtím je povinný bez zbytečného odkladu, nejlépe do 14 dnů ode dne doručení doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícím všechny platby, které od něj přijal na základě koupnej zmluvy alebo v souvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a jiných nákladů a poplatkov . Především však není nutné vrátit kupní platby podle tohoto bodu týchto obchodných a reklamačních podmínek před tým, protože je doručován zboží nebo kupující nepřekračují zásilky zboží zpět před obdržaním, ibaže překračují navrhované, které si zboží vybírají osobně nebo prostřednictvím něho poverené osoby.

10.12.

Kupující znáša náklady na vrácení zboží předávajúceho alebo osoby poverenej predchádzajúcim na převzetí zboží. To neplatí, pokud předlužující souhlasil, že jejich bude znášat sám nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákon o ochraně spotřebitele při predaji na dálku.

10,13.

Kupující odpovídá jen za poplatky za zboží, které vznikly v důsledku takového porušení zákona o zboží, které je nad rámec porušení zákona o potřebě na zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebiteľ nezodpovedá za tieto hodnoty tovaru, pokud si nesplnil informační povinnost, aby spotřebitel odstoupil od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákon o ochraně spotřebitele při predaji na dálku.

10,14.

Především je nutné vrátit kupujícímu cenu za zboží, kterým způsobem, jakým způsobem kupujete při své platbě, protože s kupujícími nedohodně na jiném způsobu vrátenia platieb bez toho, aby kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15.

V prípade, že kupující odstraní od smlouvy a doručí předávajúcímu zboží, který je bezpečný, poškozený nebo neúplný, zaväzuje se kupujícím uhradit predávajúcemu:

 1. a) hodnotu, o ktorú sa snížila hodnota tovaru ve smyslu ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutečné výši
 2. b) b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle cenníka pro pozáručný servis zboží. 
  Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek předzásahem uhradit přednostní náhrady za nejvíce ve výši rozdílu medzi kúpnou cenou zboží a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10,16.

10,16. V súlade s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupujícím nelze odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem jsou:

 • predaj zboží zhotoveného podľa osobitných požadavků spotrebiteľa, zboží vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitně pro jednoho spotřebiteľa,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obale, který není vhodný pro vrácení z důvodu ochrany zdraví alebo z hygienických dôvodov a jehož ochranný obal byl po dodaní porušený,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodaných v ochranném obale, jako spotřebitel tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu jinak jako na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitelem oznámeno, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od zmluvy.

10,17.

Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1.

V prípade, ak je koupna smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia mezi nimi bude provedena ve formě e-mailových správ.

11.3.

Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačnými podmínkami sa stalo ustanovením Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Zz o elektronickom obchodě ao změně a doplňujícím zákoně č. 128/2002 Zz o státní kontrole vnitřního trhu ve veciach ochrany spotřebitele ao změně a doplňování některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Zz v znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4.

Tieto obchodní a reklamační podmínky získávají voči kupujúcemu uzavreté kúpnej zmluvy.

11.5.

Kupující bude před odesláním objednávek vyzvaný, aby chránil políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl jejich, porozuměl jejich obsahu v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Príloha č. 2 - Poučenie o uplatnení práva kupujícího na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstoupit od tejto kúpnej zmluvy bez uvedeného důvodu v lehote 14 dní. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dne kdy Vy nebo Vami môžete tretia osoba s prázdnou dopravou prevezmete tovar. 
Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás platí o svém rozhodnutí odstoupit od této kupnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (například list zaslaným poštou nebo e-mailom) na adrese Innocent Store, sro, Watsonova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika, email: ahoj @drprotect.sk, telefon: +421 948 898 373. 
Na tento účel můžete použít vzorový formulář na odstoupení od kupnej zmluvy, který se nachází jako príloha č. 1 obchodní a reklamační podmínky. V prípade záujmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář na odstoupení od koupi zmluvy alebo s jinými jinými jednoznačnými prohlášeními o odstoupení od koupě zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky http://www.innocentstore.sk/support/odstupenie-od-zmluvy/. Pokud využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladně potvrdíme e-mailom, resp. na jiném trvanlivom nosiči. 
Lehota na odstúpení od koupi zmluvy je zachovaná, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od koupi zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstoupení od kúpnej zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátíme všechny platby, které uhradíte v souvislosti s uzavřenou kúpnou zmluvou, najmä kúpnou cenou vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si zvolí jiný druh doručenia, jako je nejlevnější běžný způsob doručenia, který nabízí ani náklady na doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu v každém případě platí, že do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kúpnej zmluvy. Jejich úhrada bude provedena touto cestou, akým způsobem byste měli při své platbě dosáhnout, pokud se výslovně nezhodují s jinými spôsobmi platby, a to bez účtování poplatků za další poplatky. Platba za zakoupený zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu průkazu zasílání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlite nám zboží zpět nebo ho vytiskněte na adrese sídla společnosti bez zbytečného odkladu v každém případě, aby do 14 dní odo dne uplatnění práva na odstoupení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanou, pokud zboží odošlete zpět před uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. V opačnom prípade, že v případě odstoupení od koupě smlouvy odpovídá, za které však platí pouze v případě, že by v tomto případě došlo k porušení podmínek, s nimiž v důsledku jeho doručování do jeho návratu k jinému účelu, než jaký je požadavek na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.